Algemene voorwaarden

PDB Consultants 2018

Aanbieding en geldigheidsduur
De algemene voorwaarden van P.D.B.Consultants zijn van toepassing op alle aanbiedingen
en overeenkomsten van P.D.B Consultants, tenzij hier door partijen uitdrukkelijk schriftelijk
van wordt afgeweken. Indien de offerte, het begeleidende schrijven of de overeenkomst niet in
een andere termijn voorziet, zijn onze offertes vier weken geldig.

 

Uitvoering van de opdracht
Onze offertes zijn gebaseerd op de informatie die door de opdrachtgever is verstrekt.
De opdrachtgever is verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van alle informatie, die
voor de opzet en uitvoering van de opdracht van betekenis is. Documenten en gegevens die
wij nodig hebben voor een adequate uitvoering van de opdracht zullen tijdig door de
opdrachtgever in ons bezit worden gesteld.
Indien en voor zover wij bij de uitvoering van de opdracht afhankelijk zijn van de medewerkers
van de opdrachtgever, is de opdrachtgever gehouden tot een tijdelijke inzet en toereikende
beschikbaarheid van de betrokken medewerkers.
De opdrachtgever geeft derden, die hij bij de opdracht wenst te betrekken, geen opdracht
anders dan in overleg met P.D.B. Consultants.
Indien P.D.B. Consultants derden inzet bij de uitvoering van de opdracht dan gebeurt dat in
overleg met de opdrachtgever.

 

Duur en beëindiging van de opdracht
De duur van de opdracht kan behalve door onze inspanning ook worden bepaald door
factoren en omstandigheden die geheel of gedeeltelijk buiten onze invloed liggen. Hoewel wij
streven naar de uitvoering van onze werkzaamheden conform planning, kunnen wij vooraf niet
exact aangeven op welke datum en met welke inzet de opdracht is afgerond. Bij
overschrijding van de streefdatum en/of overeengekomen inzet, zullen wij de opdrachtgever
zo spoedig mogelijk informeren.
De opdracht is in financiële zin afgesloten op het moment dat onze eindafrekening door de
opdrachtgever is betaald. Aan de opdrachtgever geleverde zaken blijven eigendom van
P.D.B. Consultants totdat alle door de opdrachtgever uit welken hoofde dan ook verschuldigde
bedragen zijn voldaan.

De opdracht kan voortijdig worden beëindigd indien de opdrachtgever of
P.D.B. Consultants kan aantonen dat de werkzaamheden niet (kunnen) worden uitgevoerd in
overeenstemming met de offerte of overeenkomst en eventueel later vastgelegde
opdrachtspecificaties. Daarbij wordt door de betrokken partijen een opzegtermijn van een
maand in acht genomen. Bij tussentijdse beëindiging worden alle door P.D.B. Consultants
verrichte werkzaamheden normaal vergoed, zonder enige aanspraak of recht van welke aard
dan ook door de opdrachtgever.
Over de opzegtermijn is de opdrachtgever aan P.D.B. Consultant een vergoeding
verschuldigd gelijk aan het honorarium voor het aantal dagen dat voorafgaand aan de
tussentijdse beëindiging gemiddeld per maand door ons aan de opdracht is besteed.
Ieder der partijen is gerechtigd de opdracht zonder inachtneming van de opzegtermijn te
beëindigen indien de wederpartij wordt ontbonden of geliquideerd, in staat van faillissement
geraakt, surseance van betaling aanvraagt of de bedrijfsvoering staakt.

 

Kosten en betaling van de opdracht
In onze tarieven en de daarop gebaseerde kostenramingen zijn de kosten voor secretariële
ondersteuning, evenals de reiskosten naar het kantooradres van de opdrachtgever tot een
enkele reisafstand van 80 km in Nederland inbegrepen.
Tenzij in de offerte of overeenkomst anders vermeld zullen de kosten van overige
binnenlandse en buitenlandse reizen, verblijfkosten in en buiten Nederland, eventueel
noodzakelijke vertaalkosten, reproductiekosten en overige kosten, voorzover niet rechtstreeks
door de opdrachtgever betaald, afzonderlijk in rekening worden gebracht.
Alle prijzen zijn exclusief omzetbelasting (BTW) en andere heffingen die van overheidswege
worden opgelegd. Als prijspeil dient de situatie per 1 januari van dat lopende jaar en kan
vervolgens worden aangepast wanneer zich wijzigingen voordoen in het
consumentenprijsindex niveau per 1 januari van het volgende jaar.
Tenzij in de offerte of overeenkomst andere betalingscondities worden vermeld, zijn de
facturen en (voorschot)-declaraties van P.D.B. Consultants betaalbaar binnen
14 dagen na factuurdatum. Indien de verschuldigde bedragen niet binnen deze termijn zijn
betaald, is opdrachtgever, zonder dat daarvoor enige ingebrekestelling nodig is, over het
openstaande bedrag vertragingsrente verschuldigd, ter hoogte van de wettelijke rente,
berekend over het factuurbedrag per maand. Indien betaling niet plaats vindt binnen zes
weken na de factuurdatum dan kunnen wij de uitvoering van de opdracht opschorten.
Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten die verband houden met de inning van enige
vordering op de opdrachtgever, komen te zijnen laste. De hoogte van de buitenrechtelijke
incassokosten wordt bepaald op 15% van het totaal te vorderen bedrag met een minimum van
€ 500,00. In geval van een gezamenlijk gegeven opdracht zijn de opdrachtgevers hoofdelijk
aansprakelijk voor de betaling van het bedrag van de factuur, ongeacht de tenaamstelling.

 

Aansprakelijkheid en overmacht
Hoewel P.D.B. Consultants ieder opdracht zorgvuldig en naar beste inzicht en vermogen
uitvoert, kunnen geen garanties worden gegeven met betrekking tot de resultaten van de door
ons verrichte studies en verstrekte adviezen. De opdrachtgever blijft ten allen tijde
verantwoordelijk voor de genomen beslissingen in zijn bedrijf ook als die voortvloeien uit
adviezen van P.D.B. Consultants. Behoudens opzet of grove schuld zijn wij nimmer
aansprakelijk voor enige (gevolg-) schade, noch voor schade geleden door derden, waarvoor
de opdrachtgever ons vrijwaart.

In geval van aansprakelijkheid van P.D.B. Consultants, die toegerekend kan worden aan
opzet of grove schuld, bedraagt de schadevergoeding ten hoogste het door de assuradeur
van P.D.B. Consultants te verstrekken uitkering, tot maximaal twee maal het terzake van een
specifiek project door opdrachtgever aan P.D.B. Consultants betaalde bedrag.
Indien bij het aangaan van de verplichtingen bestaande omstandigheden buiten toedoen van
P.D.B. Consultants zodanig veranderen dat uitvoering van de opdracht hierdoor
redelijkerwijze niet mogelijk is, dan is P.D.B Consultants niet gehouden tot het nakomen van
enige verplichting.

 

Afspraken
Afspraken voor werkbesprekingen worden in onderling overleg gemaakt tussen de
opdrachtgever en P.D.B. Consultants en zullen veelal plaatsvinden op het kantoor van de
opdrachtgever tenzij deze nadrukkelijk aangeeft de bespreking op een andere locatie te
wensen. Afspraken kunnen kosteloos worden gewijzigd wanneer dit tijdig plaats vindt.
Afspraken die laattijdig worden gewijzigd of geannuleerd ontnemen P.D.B Consultants de
mogelijkheid vervangende afspraken te maken en derhalve wordt een schadevergoeding in
rekening gebracht. Binnen 48 uur 25% en binnen 24 uur 50% van de kosten van een dagdeel.

 

Geheimhouding
P.D.B. Consultants is verplicht tot geheimhouding van alle informatie die haar door de
opdrachtgever als geheim is toevertrouwd of die haar bij de uitvoering van de opdracht als
vertrouwelijke aangelegenheid ter kennis is gekomen. Evenzo zal de opdrachtgever, zonder
schriftelijke toestemming onzerzijds, aan derden geen mededelingen doen over de offerte en
werkwijze van P.D.B. Consultants, dan wel onze offertes, contracten, adviezen en/of
rapporten ter beschikking stellen.
In het belang van de opdracht kan P.D.B. Consultants de samenstelling van het adviesteam
wijzigen.

 

Andere Voorwaarden
Eventuele voorwaarden van de opdrachtgever zijn niet van toepassing tenzij deze door P.D.B.
Consultants uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.
Behoudens uitzondering door de wet gesteld, mag zonder schriftelijke toestemming van
P.D.B. Consultants niets uit de door ons vervaardigde bescheiden worden vermenigvuldigd
en/of openbaar gemaakt doormiddel van druk, fotokopie, microfilm, of op welke wijze dan ook,
wat van toepassing is op de gehele of gedeeltelijke bewerking.

 

Overige bepalingen
De overeenkomst tussen opdrachtgever en P.D.B. Consultants wordt beheerst door het
Nederlandse recht. Alle geschillen die tussen partijen ontstaan naar aanleiding van deze
overeenkomst, dan wel nadere overeenkomsten die daarvan het gevolg mochten zijn, worden
voorgelegd aan de Arrondissementsrechtbank te Breda ook indien de opdrachtgever in het
buitenland is gevestigd.